ISO 22716 : 2007 ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง

ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ระบบเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No. 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) โดยผู้ผลิตเครื่องสำอางควรเตรียมความพร้อมสำหรับระเบียบข้อบังคับใหม่นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสด้านการค้า

วิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP for Cosmetics คือการใช้มาตรฐานสากล ISO 22716:2007 ซึ่งแนะนำแนวทางการจัดการระบบการจัดเก็บเอกสาร, การควบคุมการผลิต, การควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

จากประสบการณ์ของทีมตรวจประเมิน ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะนำความรู้ในเชิงลึกของกระบวนการผลิตและระบบมาตรฐาน GMP for Cosmetics มาใช้ในการตรวจประเมินให้กับผู้ผลิตเครื่องสำอาง เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป

ระบบมาตรฐาน ISO 22716:2007 ยังสามารถตรวจประเมินร่วมกับระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งช่วยป้องกันความสูญเสียโอกาสทางด้านการค้าของบริษัทฯ ของท่าน

ISO 9001 ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ

ISO เป็นตัวย่อขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนในแต่ละประเทศ รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานสากลต่างๆ

มาตรฐาน ISO 9001 ระบุข้อกำหนดที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ มากกว่าการมุ่งเน้นทดสอบ ตรวจสอบในผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการมุ่งส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวทางการจัดการโดยมองแบบกระบวนการ

โดยธรรมชาติแล้ว แต่ละองค์การธุรกิจย่อมประกอบขึ้นจากหลายๆ หน่วยงานที่มีกิจกรรมแตกต่างกันโดยดำเนินงานเชื่อมประสานสอดรับกันภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เดียวกัน ด้วยกฎเกณฑ์ หรือกติกาในการทำงานอันเดียวกัน ดังนั้น องค์การที่มุ่งสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลย่อมต้องระบุชี้แต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการย่อยๆ ทั้งหลายในองค์การอย่างชัดเจนและบริหารบรรดากระบวนการต่างๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล เพราะสิ่งป้อนออก (ผลิตผล) จากกระบวนการหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งป้อนเข้าให้แก่อีกกระบวนการหนึ่ง (ที่อยู่ถัดไปก็ได้) การระบุชี้กระบวนการและการบริหารกระบวนการทั้งหมดในองค์การอย่างเป็นระบบ รวมถึง การจัดการด้านปฏิสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่าง กระบวนการทั้งหลายภายในองค์การเช่นนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็น “การจัดการด้านคุณภาพโดยการมองแบบกระบวนการ” หรือ “Process approach to quality management

การตัดสินใจในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001 อย่างจริงจัง สิ่งที่ท่านจะได้จากระบบมีดังนี้

 1. ช่วยให้นักบริหาร มีมาตรการขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และโครงสร้างในทางปฏิบัติ ช่วยป้องกันข้อบกพร่อง และง่ายต่อการตรวจสอบผลงานตามนโยบายหรือแผนงาน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ง่ายต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ระบุนโยบาย วิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
 3. เป็นเครื่องมือตรวจสอบในองค์กร ช่วยป้องกันมิให้นโยบายเป็นอัมพาตเนื่องจากขาดระบบรองรับ
 4. มีระบบในการดักจับปัญหา มีระบบในการลดการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพิ่มการป้องกันหรือกำจัดปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อลดการเกิดปัญหาซ้ำซากและมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพขององค์กร
 5. ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดความบกพร่อง และจำนวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากข้อกำหนด ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าจะถูกระบุพร้อมมีกระบวนการในการสร้างความเข้าใจในองค์กร
 6. มีระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดจำนวนแรงงาน จากที่มีระบบที่ทำให้บุคลากรทีมีพื้นฐานการศึกษาที่ไม่สูงนักก็ทำงานได้ดีไม่บกพร่อง
 7. ขวัญกำลังใจในองค์กรสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานทราบว่างานที่ต้องกระทำนั้นทำอย่างไร พนักงานทราบว่าหัวหน้าและวัตถุประสงค์ของงานคืออะไร

Quality Management System Auditor / Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

การอบรมครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

-หลักสูตรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM)

-คุณภาพและหลักของการประกันคุณภาพ

– ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ

– การวางแผนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม Checklist และเทคนิคการตรวจประเมิน

– การดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเปิด – ปิด และการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

– การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ และการดำเนินการแก้ไขติดตาม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน iso 9001:2015
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (QMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทักษะการตรวจประเมินจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบประเมินและผู้จัดการงานรับรองระบบบริหารโดยตรง

ระยะเวลาการอบรม  5 วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com

Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างกระชับ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารจัดการด้าน Food Safety และการตรวจประเมินระบบ Food Safety อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

 • นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การดำเนินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การรวมระบบกับระบบการจัดการอื่นๆ
 • การเฝ้าระวังผลการดำเนินการ
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • ข้อกำหนดในการขอการรับรอง
 • ทักษะการสัมภาษณ์
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การเขียนรายงาน
 • แบบทดสอบของ IRCA

ผู้ควรเข้ารับการสัมมนา

 • วิทยากร หรือ ที่ปรึกษาด้าน Food Safety
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor / Lead Auditor
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier Audit)
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ GMP/HACCP, ISO 22000, BRC, IFS และ Food Safety
 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ระยะเวลาอบรม  5  วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com