Environmental Management System Auditor / Lead Auditor

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น EMR , ผู้ที่รับผิดชอบการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง (3rd Party Auditor), การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ (2rd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการทำระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับความรุ้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ตามแนวทางของมาตรฐานการตรวจ ISO 19011 เพื่อใช้แนวทางในการตรวจประเมินระบบ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับแนวทางของการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง

การอบรมครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

 • การฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมิน
 • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
 • การรายงานความไม่สอดคล้องและข้อสังเกต
 • การเข้าถึงกระบวนการในการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การวางแผนในการตรวจประเมิน
 • การเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการให้การรับรอง
 • การดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การป้องกันมลภาวะ
 • แบบทดสอบของ IRCA

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการอบรม  5 วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com

Quality Management System Auditor / Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

การอบรมครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

-หลักสูตรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM)

-คุณภาพและหลักของการประกันคุณภาพ

– ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ

– การวางแผนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม Checklist และเทคนิคการตรวจประเมิน

– การดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเปิด – ปิด และการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

– การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ และการดำเนินการแก้ไขติดตาม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน iso 9001:2015
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (QMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทักษะการตรวจประเมินจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบประเมินและผู้จัดการงานรับรองระบบบริหารโดยตรง

ระยะเวลาการอบรม  5 วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com

Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างกระชับ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารจัดการด้าน Food Safety และการตรวจประเมินระบบ Food Safety อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

 • นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การดำเนินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การรวมระบบกับระบบการจัดการอื่นๆ
 • การเฝ้าระวังผลการดำเนินการ
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • ข้อกำหนดในการขอการรับรอง
 • ทักษะการสัมภาษณ์
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การเขียนรายงาน
 • แบบทดสอบของ IRCA

ผู้ควรเข้ารับการสัมมนา

 • วิทยากร หรือ ที่ปรึกษาด้าน Food Safety
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor / Lead Auditor
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier Audit)
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ GMP/HACCP, ISO 22000, BRC, IFS และ Food Safety
 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ระยะเวลาอบรม  5  วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com