Environmental Management System Auditor / Lead Auditor

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น EMR , ผู้ที่รับผิดชอบการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง (3rd Party Auditor), การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ (2rd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการทำระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับความรุ้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ตามแนวทางของมาตรฐานการตรวจ ISO 19011 เพื่อใช้แนวทางในการตรวจประเมินระบบ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับแนวทางของการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง

การอบรมครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

 • การฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมิน
 • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
 • การรายงานความไม่สอดคล้องและข้อสังเกต
 • การเข้าถึงกระบวนการในการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การวางแผนในการตรวจประเมิน
 • การเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการให้การรับรอง
 • การดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การป้องกันมลภาวะ
 • แบบทดสอบของ IRCA

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการอบรม  5 วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *